Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Organic food for you Bergen vof, nader te noemen Organic Bergen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
 3. Organic Bergen heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.

2. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de kant van Organic Bergen.
 2. Organic Bergen is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. Als een bestelling wordt geaccepteerd dan streven we ernaar deze binnen 3 werkdagen (NL) en 5 werkdagen (BE/DE) te leveren.
 3. Voor alle bestellingen geldt als minimumleeftijd 18 jaar.
 4. De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW maar exclusief bezorgkosten. Vanaf 6 flessen wijn leveren wij vrij huis in Nederland. Voor bestellingen uit België en Duitsland geldt gratis verzending vanaf 12 flessen wijn. 
 5. Wijnen worden verkocht per stuk.
 6. Betaling dient vooraf te geschieden.
 7. In geval van prijswijziging door Organic Bergen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Organic Bergen. Indien op dat moment al is betaald, worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
 8. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Organic Bergen verschuldigd bent, heeft voldaan.
 9. Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Organic Bergen dan wel tussen Organic Bergen en derden is Organic Bergen niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Organic Bergen.
 10. De informatie die op de website van Organic Bergen wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening van Organic Bergen betrouwbaar zijn maar zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de volledigheid of de kwaliteit en de juistheid van de inhoud ervan.

3. Levering

 1. Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland, België en Duitsland en wij streven naar levering binnen 3 werkdagen voor NL en maximaal 5 voor België en Duitsland, tenzij anders aangegeven op de website van Organic Bergen.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
 3. Levering geschiedt uitsluitend op het bij de bestelling opgegeven adres. Indien de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt dan wordt u daarvan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld.
 4. Organic Bergen is gerechtigd om de bestelling in delen uit te leveren.
 5. Organic Bergen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden. 

4. Reclames

 1. Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Organic Bergen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk kennis te geven.
 2. Organic Bergen zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Organic Bergen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel al is betaald.
 4. Als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering daarvan op uw eigen kosten aan Organic Bergen te retourneren.
 5. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is.
 6. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Organic Bergen vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.

5. Overmacht

 1. Organic Bergen heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. Organic Bergen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 2. Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Organic Bergen kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij ondermeer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

6. Privacy

 1. Organic Bergen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.
 2. De werknemers en de door Organic Bergen ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 3. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.

7. Intellectuele eigendom

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Organic Bergen geleverde producten alsmede ook de website en door Organic Bergen gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Organic Bergen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 1. Op alle overeenkomsten met Organic Bergen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen weer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
 3. Organic Bergen richt zich naar de gedragscode van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie.